Styrets årsberetning for DMSB 2022


Selskapets tillitsvalgte


Styrets sammensetning etter årsmøtet 8. februar 2022


Bjarte Askeland - leder (valgt for 1 år)


Odd Søreide - nestleder (valgt for 1 år)


Lorentz M. Irgens - styremedlem (valgt for 2 år i 2021)


Erik Florvaag - styremedlem (gjenvalgt for 1 år)


Birgitta Åsjö - styremedlem (valgt for 2 år)


Kristina H. Johannessen - varamedlem (valgt for 1 år)


Andre tillitsvalgte


Valgkomite: Svein Helland (valgt for 3 år i 2020), Harald Helland og Edgar Glück (valgt for 3 år)


Revisor: Sigrun Solberg (gjenvalgt for 2 år)


Husfondet: Lorentz M. Irgens (styreleder), Axel Algaard og Svein Helland (styremedlemmer)


Legenes Hus husstyre: Sigrun Solberg, Bjarte Askeland (styremedlemmer)


Rebekka Ege Hegermanns Legat: Lorentz M Irgens (styreformann)


Legatstyret for Kysthospitalet i Hagevik: Dagrunn Waag Linchausen (styremedlem)


Legatstyret forSøren Falch og øienlæge Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap: Halvor Næss (styremedlem)


Johan C. Giertsens Legat: Steinar Fosse (styremedlem)


Dr. Med. F. G. Gades Legat: Dagrun Skylstad (styremedlem)


Styrets virksomhet


Styret har avholdt 7 styremøter i 2022. Året har vært godt for selskapets styre. Deltakelsen på møtene har vært høy og kvaliteten på foredragene svært bra. Som før har samarbeidet med Søtt & Salt vært utmerket. I løpet av året har muligheten for å avholde Armauer Hansen forelesningen og Julemøtet i Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1 dessverre opphørt. Vi valgte derfor å avholde disse møtene i Legenes Hus, med Søtt & Salt som leverandører av middagen. Selv om dette har medført en økning i kostnaden for serveringen og i egenandelen for våre medlemmer, anser styret denne løsningen som svært vellykket.


Formiddags- og kveldsmøter


De regulære formiddags- og kveldsmøtene har, med noen unntak, vært gjennomført etter tradisjon: Kveldsmøter den andre tirsdagen i måneden kl. 19.30 og formiddagsmøter den siste tirsdagen i måneden kl. 12.00. Møtene har vært holdt i auditoriet i Legenes hus. Det sosiale samværet etter foredragene har, med få unntak, blitt gjennomført i salongene i 1. etasje, uten problemer. Som hovedregel har serveringen på formiddagsmøtene vært enkel, med boller og kaffe, uten kostnad for deltakerne, mens serveringen etter kveldsmøtene har variert mellom snitter og bagetter og mineralvann. Oppgjør for bevertningen på kveldsmøtene har vært uforandret, kr 100,- pr person og har blitt gjort med vipps til 410 28 000, alternativt direkte til selskapets konto (1204.47.78287), eller kontant.


Det er protokollført mellom 21 og 43 tilhørere på foredragene.


Felles høsttur med MHSB til Riga fant sted 13.-17. september 2022

Det var MHSB som stod for planleggingen av turen i 2022. Deltakerne var svært fornøyde, både med den praktiske gjennomføringen og programmet under turen.


Armauer Hansens-forelesningen ble avholdt 4. oktober i Legenes Hus, med Ingfrid Salvesen Haldorsen som hovedtaler. Hun holdt et interessant foredrag om kunstig intelligens og maskinlæring i medisinen. Taffelet etter foredraget var velsmakende og i tråd med våre tradisjoner.


Det tradisjonelle Julemøtet med juletaffel ble avholdt 4. oktober i Legenes Hus, med Ingfrid Salvesen Haldorsen som hovedtaler. Hun holdt et interessant foredrag om kunstig intelligens og maskinlæring i medisinen. Taffelet etter foredraget var velsmakende og i tråd med våre tradisjoner.


Kveldsmøter 2022

 • 11. januar - kveldsmøte, Legenes Hus, Kjell Haug og Egil Bovim: Erfaringer fra Covid pandemien i Bergen

 • 8. februar - årsmøte, Legenes Hus, Pétur Júlíusson: Sentrale registre ved FHI

 • 8. mars - kveldsmøte, Legenes Hus, Ansgar Berg: Den nye barne- og ungdomsklinikken

 • 5. april - kveldsmøte, Legenes Hus, Per Bakke: Utvidelse av kapasitet i medisinstudiet

 • 10. mai - kveldsmøte, Legenes Hus, Geir Strandenes: Blod og blodprodukter

 • 6. september, - kveldsmøte, Legenes Hus, Ernst Omenaas: Forskningsetikk og –uredelighet

 • 4. oktober - Armauer Hansen forelesning med middag, Legenes Hus, Ingfrid Salvesen Haldorsen: Kunstig intelligens og maskinlæring

 • 8. november - kveldsmøte, Legenes Hus, Stener Kvinnsland og Olav Reikerås: Sykehusorganisering

 • 29. november - kveldsmøte, Legenes Hus, Baard-Christian Schem: Nye medisinske metoder

 • 8. desember - julemøte med juletaffel, Legenes Hus, Frøy Gudbrandsen: Medias rolle og ansvar i helsesaker


Formiddagsmøter 2022

 • 25. januar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Stener Kvinnsland: Min karriere

 • 22. februar - formiddagsmøte, Legenes Hus, Birgitta Åsjö: Mitt forskarliv med HIV

 • 22. mars - formiddagsmøte, Legenes Hus, Leif Havelin: Hofteregisteret

 • 26. april - formiddagsmøte, Legenes Hus, August Bakke: Effekten av eit gult malingspann

 • 24. mai - formiddagsmøte, Legenes Hus, Nina Langeland: Coronakommisjonens rapport

 • 27. september - formiddagsmøte, Legenes Hus, Olav Mella: Protonstråling

 • 25. oktober - formiddagsmøte, Legenes Hus, Paal Naalsund: Demens


Medlemssituasjonen


DMSB har 168 medlemmer ved årsmøtets start. I løpet av 2022 avgikk 5 av våre medlemmer ved døden, 24 medlemmer meldte seg ut eller ble strøket fra medlemsregisteret som følge av manglende kontingentinnbetaling, mens 13 kolleger meldte seg inn i DMSB. Styret oppfordrer sine medlemmer til å informere sine kolleger om den muligheten DMSB representerer for faglig og sosialt samvær.


Medlemmer som er gått bort siden årsmøtet i 2021


Einar Nygaard
Margit Hammer
Ingunn Salvesen
Reidun Ursin
Einar Johan Milde

Ole Didrik Lærum


Økonomi


DMSB er avhengig av medlemmenes kontingentinnbetalinger for å kunne gjennomføre sin virksomhet. Selskapets midler benyttes til å arrangere faglige møter og reiser for medlemmene til gunstige priser. Viljen til å støtte DMSB gjennom innbetaling av kontingent er svært høy i vår medlemsmasse, det er kun et lite antall medlemmer som ikke betaler kontingent.


Selskapet har redusert sin egenkapital med kr. 37 600,- i løpet av 2022. Det meste av dette er ikke et reelt tap, men skyldes etterslep fra Selskapets regnskap for fellesturen i 2021 som gikk med overskudd og der overskuddet, samt refusjon for sene avmeldinger, ble tilbakebetalt til deltakerne i 2022.


Styret har i løpet av året sponset taffelet på medlemsmøtene med kr. 15 400,-, dobbelt så mye som i 2021. Videre er Armauer Hansen forelesningen sponset med kr. 23 000,- og Julemøtet med kr. 21 000,-, til sammen kr. 44 000,-, mot kr. 27 000,- i 2021. Økningen skyldes høyere kostnader i Legenes Hus.


DMSBs reisekasse skal gå i balanse, men styret disponerer en donasjon øremerket en Leprakoloni som ennå ikke er gjennomført.


Nettsiden


DMSB har en nettside med adresse www.dmsb.no der vi forsøker å holde medlemmene oppdatert om alle aktiviteter som gjennomføres i selskapet. Vi har i løpet av året fått ny leverandør som følge av oppkjøp. Dette har krevet noen utfordringer som nå er under kontroll. Nettsiden administreres av Bjarte Askeland.


Bergen 20. januar 2023


Styret i DMSB


Bjarte Askeland – leder
Odd Søreide – nestleder
Lorentz M. Irgens - styremedlem
Erik Florvaag - styremedlem
Birgitta Åsjö – styremedlem
Kristina H. Johannessen - varamedlem