LOVER FOR DET MEDISINSKE SELSKAP I BERGEN

 Selskapet har historiske røtter tilbake til Bergens Lægeforening stiftet i 1831

§ 1. Formål

Det medisinske selskap i Bergen (heretter kalt Selskapet) har som formål å øke medlemmenes praktiske og vitenskapelige kunnskaper innen medisin og beslektede fagområder samt å fungere som et debattforum. Dette skjer ved regelmessige møter med foredrag og eventuelt ved felles reiser med faglig innhold. I tillegg skal Selskapet fungere som et sosialt møtested for medlemmer fra ulike fagmiljøer.

§ 2. Medlemskap

Selskapet kan oppta som:

a)      Ordinært medlem: enhver som har medisinsk embetseksamen fra Norge eller tilsvarende fra utlandet. I tillegg kan andre med yrkesmessig medisinsk tilknytning bli medlem etter enstemmig godkjenning av styret.

b)      Innbudt medlem: en person som har utmerket seg innen vitenskap eller på annen måte, og som Selskapet ønsker å knytte til seg. Opptak kan bare skje ved enstemmig styrevedtak.

c)      Æresmedlem: en person som har gjort seg særlig fortjent av Selskapet eller innenfor medisinsk virksomhet. Utnevnelse skjer ved årsmøtevedtak. Forslag sendes styret senest fire uker før årsmøtet.

d)      Studentmedlem: medisinske studenter, turnusleger eller tilsvarende.

Innmelding som ordinært medlem eller studentmedlem skjer ved henvendelse til styret, som tar stilling til om vedkommende kan være medlem av Selskapet. Dersom styret mener at vedkommende ikke kan være medlem skal saken avgjøres av det førstkommende årsmøtet med simpelt flertall.

Utmelding bør skje skriftlig til styret. Medlemmer som ikke har betalt kontingent siste to år anses som utmeldt.

Utelukkelse av et medlem fra Selskapet kan gjøres av et årsmøte med simpelt flertall. Det må foreligge begrunnet skriftlig forslag fra styret eller fra minst fem medlemmer om utelukkelse.

§ 3. Gjester

Medlemmer av andre medisinske selskaper og tilreisende leger har adgang til Selskapets møter.  For øvrig avgjøres adgang for ikke-medlemmer til Selskapets møter av styret. Styret kan invitere spesielt interesserte til møter eller andre arrangementer.

§ 4. Møtevirksomhet

Selskapet holder vanligvis møte annen tirsdag hver måned unntatt i juli og august. Møtene avholdes i Legenes hus ”Sophienlund” (Kalfarveien 37). Junimøtet kan sløyfes etter vedtak av styret. Styret kan endre tid eller sted for møter dersom spesielle forhold tilsier det. Styret kan arrangere felles møter med andre organisasjoner. Det samme gjelder reiser med faglig innhold.

Februarmøtet er også selskapets årsmøte (jf. § 5).

Oktobermøtet bør vanligvis arrangeres som et minnemøte med ”Armauer Hansen forelesning”. Som foredragsholder inviteres en person på bakgrunn av vitenskapelig eller annen verdifull innsats.

Styret sender ut skriftlig innkalling til ordinære møter minst syv dager på forhånd. E-post kan benyttes til medlemmer som aksepterer det. For årsmøter (og ekstraordinære årsmøter) gjelder andre frister (jf. § 5, 2. ledd). For møter som har avstemning på dagsorden, og hvor vedtaket kan forplikte selskapet økonomisk eller på annen måte, skal innkallingen og avstemningen skje som bestemt for årsmøter. Styret skal føre protokoll for avstemninger.

§ 5. Årsmøtet

Årsmøtet er Selskapets øverste organ.

Årsmøtet skal godkjenne innkalling og styrets forslag til årsberetning og regnskap for foregående kalenderår, samt budsjett for inneværende år. Årsmøtet fastsetter kontingent for ordinære medlemmer. Årsmøtet velger styre og andre tillitsvalgte (jf. §§ 7-9). Årsmøtet behandler forslag om lovendringer (jf. § 11) og andre saker som bestemt i disse lover.

Innkalling til årsmøtet med forslag til dagsorden og med saksdokumenter sendes medlemmene senest 14 dager før møtet. Det velges en ordstyrer før forhandlingene starter.

Årsmøtet er beslutningsdyktig ved godkjent innkalling og når minst 20 medlemmer deltar i avstemningene. Avstemninger skal være skriftlig når minst ett av medlemmene krever det. Vedtak fattes vanligvis med simpelt flertall. Ved valg (jf. § 9), lovendringsforslag (jf. § 11), enkelte økonomisaker (jf. § 10), forslag om sammenslutning med annet selskap eller forening (jf. § 13) og forslag om oppløsning av Selskapet (jf. § 14) gjelder andre regler.

Årsmøtet kan med simpelt flertall vedta å behandle en sak eller foreta et valg som ikke er oppført på dagsorden ved innkalling. Et slikt vedtak oppheves dersom minst fem medlemmer protesterer skriftlig innen en uke etter at møtereferatet er sendt medlemmene. Forslag om lovendring, sammenslutning med annet selskap eller forening eller oppløsning av Selskapet kan ikke behandles i medhold av dette ledd.

Styret skal føre protokoll for forhandlingene i årsmøtet og sende referat til medlemmene, senest ved innkalling til neste møte.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner behov for det, eller dersom minst ti av medlemmene skriftlig krever det. Et slikt ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen seks uker fra gyldig krav er fremsatt. De ordinære bestemmelsene for et årsmøte gjelder så langt de passer.

§ 7. Styret

Styret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Det skal også være ett varamedlem. 

Styrets leder og nestleder velges for ett år. Styremedlemmene velges for to år, forskjøvet slik at ett styremedlem trer ut et år og to styremedlemmer året etter. Styrets medlemmer kan gjenvelges to ganger til samme funksjon. Et årsmøte kan dispensere fra bestemmelsen om at et medlem bare kan gjenvelges to ganger til samme funksjon.

Som varamedlem fungerer vanligvis den sist fratrådte leder. Dersom et medlem i styret eller varamedlemmet ikke lenger kan ivareta sitt verv, kan det foretas suppleringsvalg på et ordinært medlemsmøte eller på ekstraordinært årsmøte. I styret bør begge kjønn være representert. Ett styremedlem kan være studentmedlem.

Styremøter berammes av styreleder etter behov, eller når minst ett av styremedlemmene krever det. Styret fastsetter program for møtene og annen aktivitet, og forbereder saker som skal forelegges Selskapet på vanlige møter eller årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer deltar på møtet. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret må vurdere om noen av dets medlemmer er inhabile ved behandling av en sak. Varamedlemmet skal vanligvis innkalles til styremøtene.

Leder kan innkalle andre medlemmer til styremøter for å delta i behandling av særskilte saker. Disse har ikke stemmerett ved behandling av sakene, men de kan kreve protokolltilførsel.

Det føres protokoll over styrets møter. Protokollen oppbevares av leder og er Selskapets eiendom. Et medlemsmøte kan beslutte at den skal fremlegges i et møte eller for en særskilt komité.

Ved hvert årsskifte utarbeider styret en beretning om Selskapets virksomhet i det forløpne år. Beretningen forelegges Selskapet på årsmøtet.

§ 8. Andre tillitsvalgte

 a)      Selskapet skal ha en valgkomité med tre medlemmer. De velges for tre år, forskjøvet slik at ett medlem trer ut hvert år.

b)      En revisor velges for to år blant selskapets medlemmer. Vedkommende kan ikke sitte i styret for noen del av regnskapsåret vedkommende skal revidere.   

c)      Selskapets styre velger styreleder og to medlemmer til styret for stiftelsen Det medisinske selskaps husfond (jf. vedtekter for fondet og stiftelsesloven).

d)      Selskapet velger to medlemmer til styret for Legenes hus for to år av gangen, forskjøvet slik at høyst ett medlem trer ut hvert år.

e)      Selskapet velger medlemmer til fond, legater og andre organer hvor Selskapet er representert.

f)       Selskapets tillitsvalgte velges fortrinnsvis på årsmøtet, men Selskapets styre kan bestemme et annet tidspunkt.

g)      Tillitsvalgte kan gjenvelges.

h)      Selskapet kan unntaksvis overlate til styret å utpeke tillitsvalgte. Dette gjelder ikke revisor.

i)        Er en tillitsvalgt valgt i den perioden han/hun skal fungere, gjelder valget bare for resten av denne perioden.

j)        Opphører en tillitsvalgt å være medlem av Selskapet eller av andre grunner ikke kan ivareta sitt verv, avgjør styret om det skal avholdes nytt valg før ordinært årsmøte.

§ 9. Valg

Årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer, eventuelt varamedlem til styret og andre tillitsvalgte. Unntak kan gjøres med hjemmel i § 8 h, eller eventuelt andre bestemmelser i disse lover.

Med unntak for særskilte bestemmelser for revisor kan ethvert medlem av Selskapet velges. Valg avgjøres ved alminnelig flertall. Dersom ingen av kandidatene oppnår mer enn halvparten av stemmene ved første avstemning foretas omvalg mellom de to med høyest stemmetall. Ved eventuell stemmelikhet etter omvalg avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10. Økonomi.

Selskapets økonomi, fond og legater som er knyttet til Selskapet står under ledelse av styret hvis intet annet er bestemt. Årlig budsjett vedtas av årsmøtet etter forslag fra styret. Regnskapene føres av styret. Regnskapsåret er kalenderåret.

Medlemskontingenten fastsettes ved hvert års budsjettbehandling. Kontingenten kan settes ned for arbeidsuføre og for medlemmer som har oppnådd offentlig pensjonsalder på minst 67 år. Æresmedlemmer, innbudte medlemmer og studentmedlemmer er fritatt for kontingent (jf. § 2).

Avsluttet regnskap revideres av den valgte revisor. Styret behandler regnskapet og legger det frem for Selskapet på årsmøtet. Medlemmene av styret er solidarisk ansvarlig for Selskapets økonomi inntil årsmøtet har meddelt ansvarsfrihet.

Forslag som medfører opptak av lån eller ervervelse/avhendelse av faste eiendommer skal behandles på et ordinært eller et ekstraordinært årsmøte.

Foreligger det gyldig beslutning om økonomiske forpliktelser for Selskapet, forpliktes det overfor annen part ved underskrift av lederen og ett av styremedlemmene.

§ 11. Lovendringer.

Ethvert medlem kan skriftlig foreslå endringer i Selskapets lover. Forslaget må sendes styret senest fire uker før årsmøtet. Forslaget skal først behandles i styret. Forslagsstillers begrunnelseog styrets uttalelse skal meddeles medlemmene skriftlig minst to uker før behandlingen, som skjer på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. For gyldig vedtak kreves et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmer i et møte der minst 25 av medlemmene deltar i avstemningen.  Hvis færre medlemmer stemmer, kan endelig vedtak først gjøres på det neste medlemsmøtet, fremdeles med 2/3 flertall, forutsatt at møtet er beslutningsdyktig. 

§ 12. Medlemskap i andre sammenslutninger.

Selskapet kan uten å tape sin selvstendighet innmeldes kollektivt i sammenslutninger av medisinsk-vitenskapelige selskaper. Dette besluttes på et medlemsmøte.

§ 13. Sammenslutning med annet selskap eller forening.

Selskapet kan slutte seg sammen med et annet selskap eller forening som har lignende formål som Selskapet. Et slikt forslag krever at minst fjerdeparten av Selskapets medlemmer har skrevet under før behandlingen starter. Forslaget behandles i fulltallig styremøte. Forslaget sammen med styrets uttalelse gjøres kjent for alle Selskapets medlemmer. Tidligst fire uker etter at forslaget er sendt medlemmene, skal det behandles i et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. For vedtak om sammenslutning kreves tilslutning av minst 1/2 av medlemmene.

§ 14. Eventuell oppløsning av selskapet.

Selskapet kan oppløses etter forslag fra fjerdeparten av Selskapets medlemmer. Forslag om oppløsning skal undertegnes av samtlige forslagsstillere og sendes til styret. Forslaget behandles i fulltallig styremøte.  Forslaget sammen med styrets uttalelse gjøres kjent for samtlige av Selskapets stemmeberettigete medlemmer. Tidligst fire uker etter at forslaget er sendt medlemmene, skal det behandles i særskilt møte. For vedtak kreves tilslutning av minst 3/5 av selskapets medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Blir forslaget vedtatt, innstilles møtene i fem måneder. Deretter innkalles med minst fire ukers varsel til nytt møte. Hvis dette møtet vedtar forslaget uforandret er Selskapet oppløst. Det førstnevnte møtet bestemmer hvordan Selskapets tarv skal ivaretas mens virksomheten er innstilt. Det sistnevnte møtet beslutter hvordan den endelige avviklingen skal skje.

Ved oppløsning deponeres Selskapets arkiv og bøker i Byarkivet i Bergen. Det siste møtet skal bestemme hvorvidt et nytt selskap med tilsvarende formål skal kunne disponere over det oppløste selskapets arkiv, bøker og navn. Selskapets eiendeler anvendes til beste for medisinsk vitenskapelige formål på Vestlandet, fortrinnsvis i Bergen. Dersom det oppstår tvist om anvendelsen, avgjøres den av rettslig instans etter uttalelse av siste fungerende styre.

§15. Ikrafttreden.

Disse lover ble behandlet i ekstraordinært årsmøte 25. september 2012 og endelig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 13. november 2012. De trer i kraft 14. november 2012. Fra samme dato oppheves loven, møtereglement og tre instrukser som har vært gjeldende fra 1. juli 1975. Lovene ble sist revidert i årsmøte 10. februar 2015 ( (§7)

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden