ÅRSBERETNING FOR DMSB 2015

Styrets virksomhet

Styrets sammensetning etter årsmøtet 10. februar 2015

Leder:                                Overlege Bjarte Askeland (valgt for 1 år i 2015)

Nestleder:                       Tidl. prakt. spesialist Kristina H. Johannessen (valgt for 1 år i 2015)

Styremedlem:                Prof. em Lorentz M. Irgens (valgt for 2 år i 2015)

Styremedlem:                Samfunnsmedisiner Svein Hindal (valgt for 1 år i 2015)

Styremedlem:                Prof. em. Svein Ødegaard (valgt for 2 år i 2015)

Varamedlem:                 Overlege Marit Voltersvik (valgt for 1 år i 2015)

Revisor:                              Sigrun Solberg (valgt for 2 år i 2014)

Valgkomite:                     Sylvi Aanderud, Håvard Skeidsvoll, Marit Grønning.

Styret har hatt 9 styremøter i 2015 og ett i januar 2016 og har arbeidet med følgende saker:

Stiftelsen Det medisinske selskaps husfond, DMSB, Legenes Hus og Hordaland legeforening.

Det foreligger en avtale mellom Husfondet og HLF av 22/5 2012 om kjøp og drift av Legenes Hus, der DMSB er sikret lokaler til ” faglig og foreningsvirksomhet” samt ”selskapslokaler”. Likevel fikk vi, den 17. mars, med en ukes varsel, en mail fra leder Eivind Solheim HLF, med beskjed om at vi ikke kunne bruke stuene til vårt planlagte møte 24. mars pga. kurs. Vi ble henvist til lokalet i 2. etasje som er pusset opp med nye møbler og lamper, men vanskelig tilgang for bevegelseshemmede og egentlig ikke stort nok med tanke på servering i tillegg til foredrag. Solheim mente at vi i fremtiden kunne benytte dette rommet til formiddagsmøter. Vi hadde derfor et ekstraordinært styremøte 20. mars for å diskutere hva vi skulle gjøre. Alternative lokaler ute i byen? Lengre diskusjon, noen ville avlyse møtet. Majoriteten ønsket at vi skulle teste rommet i 2. etasje og det gjorde vi.  Det var 30 deltakere på møtet. Det gikk, men det var alt for trangt og ukoselig til servering.  På årsmøtet 10. februar ble det fremsatt et forslag til uttalelse fra 7 medlemmer. Forslaget gikk ut på at man ba styret i DMSB sørge for at sammenkomstene om formiddagen kunne avholdes i første etasje i Legenes Hus. Lokalet i 2. etasje er ikke tilgjengelige for alle aktuelle medlemmer og dette lokalet er både for lite og ikke hensiktsmessig for slike sammenkomster. Forslaget fikk enstemmig tilslutning av årsmøtet. 27. mars ble det sendt et brev til HLF, lederen og styret, undertegnet av Bjarte Askeland og Lorentz M. Irgens. Brevet omhandlet forholdene og hvordan vi opplevde lokalene i 2. etasje. Det ble også skrevet at DMSB evt. måtte se seg om etter andre lokaler for sine møter og at det, i så tilfelle, ville få konsekvenser for Husfondets lån til HLF. Det har ikke kommet noe svar på dette brevet eller forespørsel datert 16. april. 7. mai ble det på nytt sendt et brev om saken til styret i HLF. Vi syns det er viktig å komme frem til et regelverk for Selskapets bruk av Legenes Hus. Vi ba om at styret snarest skulle behandle et vedlagt forslag til avtale med hjemmel i avtalen av 22/5 2012. Heller ikke nå har vi fått noe svar. HLFs nye leder, Gunnar Ramstad, har ennå ikke tatt kontakt med DMSB.

Medlemsmøter i 2015.

Medlemsmøtene avholdes om kvelden andre tirsdag i måneden og har samlet fra 20 til 37 deltakere. De fleste har blitt med til ”taffel” med snitter, Farris og alkoholfritt øl.

Følgende møter har blitt avholdt:

13. januar             Fellesmøte DMSB og HUS: Nedkjemping og forebygging av Ebolaepidemien. En lokal og global helseutfordring.  Dette møtet ble holdt på Haukeland Sykehus og hadde følgende innledere:

Spesialrådgiver Tore Godal, Utenriksdepartementet

Spesialsykepleier Turid Andreassen, HUS

Overlege Bjørn Blomberg, Inf. avd., HUS

Ambulanseleder Georg Ordeman

10. februar            Prof. Lars Bø, Nasjonalt Kompetansesenter for M.S. Nevrologisk avd. HUS: Multippel sklerose. Nye fremskritt i diagnostikk og behandling.             

10. mars               Prof. Ole-Frithjof Norheim: Åpent og rettferdig. Prioritering i norsk helsetjeneste.

14. april                Prof. em. Ole Erik Iversen: HPV-infeksjon og vaksinasjon, status 2015.

12. mai                 Prof. Sissel Rogne: Fosterdiagnostikk, nye muligheter, nye utfordringer.

8. september         Gisle Roksund, Allmenn- og samfunnsmedisiner: Overforbruk av diagnostikk og behandling i vårt helsevesen, og omfang, årsaker og konsekvenser.

3. oktober             Armauer Hansen forelesning av Prof. em. Karen Helle: Overlege Daniel Cornelius Danielssen:       

en 200 års-markering av hans allsidige innsats for vitenskapen og hjembyens kulturelle liv. Etterfulgt av middag på Pleiestiftelsen for spedalske, vel 60 deltakere.           

10. november      Prof. em Jon Lekven: Forskning på mennesker. Hva kan tillates. Er etikk blitt juss?

4. desember          Julemøte på Pleiestiftelsen. Forf. Gunnar Staalesen holdt et kåseri: Dr Wulfsberg fra Østlandet og andre representanter for legevitenskapen i Bergens historie. Julemiddag med drikke. Vel 60 deltakere.

Sosialt møtested/formiddagsmøter i 2015.

Styret har i henhold til formålsparagrafen fortsatt arbeidet med et sosialt møtested for medlemmer fra ulike fagmiljøer. Siste tirsdag i måneden kl. 12.00 har det vært foredrag av en kollega 30-45 min fulgt av servering av snitter fra Le Chef og kaffe/te eller Farris. Det har vært mellom 20 og 36 deltakere på disse møtene, hovedsakelig pensjonister. Møtene har vært i stuene i Legenes Hus. Vi har selv stått for det praktiske i forbindelse med møtene. Deltakerne har satt stor pris på disse møtene, der de treffer gamle kolleger.

Følgende møter har blitt avholdt:

24. februar           Tidl. overlege Kåre Augensen: Glimt fra mitt liv som fødselshjelper.  

24. mars                                Prof. em. Arne Skarstein: Lege og kirurgi over 50 år - et tilbakeblikk.

28. april                 Prof. em. Lorentz M. Irgens: En folkefiende i San Fransisco.

22. september      ”Talk show.” Kristina H. Johannessen intervjuet tidl. avd. overlege Kjell Skarsten om hans liv.

27. oktober           Tidl. Avd. leder Jørg Utne Sørensen: Tilbakeblikk på mitt liv som lege og revmatolog

24. november      Prof. em. Svein Ødegaard: Under overflaten: med endoskop og transduser.

Økonomi

Det har vært arbeidet med å få inn kontingenter og i 2015 kom det inn kr 45.500,-. Dette er mer enn noensinne. 139 av 181 medlemmer betalte kontingent, 12 medlemmer er fritatt pga. høy alder, alvorlig sykdom eller status som turnuslege, mens 35 medlemmer ikke betalte kontingent for 2015. Vår kontantbeholdning er i 2015 redusert med ca. kr 12.000,-. Dette skyldes hovedsakelig at utgiftene til medlemsmøtene og møter med middag er høyere enn egenbetalingen ved disse arrangementene.

Informasjonsbrosjyre om DMSB.

Styret har utarbeidet et informasjonsskriv om selskapet som kan brukes i sammenhenger der vi kan rekruttere medlemmer.

Nettsiden - www.dmsb.no

Her står det meste om kommende og tidligere medlemsmøter, formiddagsmøter og annen relevant informasjon. Mange setter pris på det. Bjarte Askeland er webmaster.

Medlemmer

DMSB hadde 181 medlemmer ved utgangen av 2015, mot 187 ved utgangen av 2014. I løpet av året fikk DMSB 11 nye medlemmer, mens 14 meldte seg ut. På styremøte i januar 2016 ble det besluttet å stryke 5 medlemmer som følge av manglende kontingentinnbetaling. Rekruttering av nye medlemmer er en utfordring, ikke minst blant yngre kolleger.

Medlemmer avgått ved døden siden februar 2014

Kåre John Bakke, Svein Eidsvik, Agnes Holmås

Overlege D.C. Danielssens 200 årsdag 4. juli

Danielsen var en stor mann i Bergen og han ble derfor feiret. DMSB deltok i feiringen og flere styremedlemmer var til stede. Det var først hyllningsstund i Muséhaven med minnetale ved Karen Helle og forfriskninger. Deretter avduking av minneplakett på veggen til Banco Rotto, tidligere Bergens Kredittbank, nær Danielssens fødested, ved prorektor UiB Anne Lise Fimreite. Til slutt var det bekransning av minnesmerket over inngangsporten til Pleiestiftelsen, ved Lorentz M Irgens. Om kvelden middag på Hotel Terminus.

Tur til Island 12. – 17. august i samarbeid med Medisinsk-Historisk Selskap i Bergen.

24 deltakere var med på turen. Lorentz Irgens sto for det meste av forberedelsene. Det var en Medisinsk – Historisk kongress i hotellets møtelokaler og flere nyttet anledningen til å være med på denne, helt eller delvis. Rune Ulvik hadde innlegg. Vi hadde 2 bussturer ut i det fantastiske islandske landskapet med god guiding. Dessverre var været ikke det beste, men vi fikk sett mye natur og historiske steder. Vi hadde også en meget hyggelig kongressmiddag.

Bergen 22. januar 2016

Bjarte Askeland, leder

Kristina H. Johannessen, nestleder

Lorentz M. Irgens, styremedlem

Svein Hindal, styremedlem

Svein Ødegaard, styremedlem

Marit Voltersvik, varamedlem

Nyeste kommentarer

12.10 | 18:28

Takk til komiteen for å ha arrangert en perfekt tur og takk til alel som var med for toppstemning. Dette ble et av årets høydepunkt

07.02 | 15:19

Takk for hyggelige hilsener....

07.02 | 14:51

Takk for å få del i opplevelser fra turen til Island gjennom fine blider og vakker musikk. Hilsen fra meg som burde vært med og gjenopplevd øyen fra tidligere opphold.

07.02 | 12:46

Meget flotte bilder fra en fin tur og nydelig musikk lagt til. Vi ser fram til Belgia sept. 2016.

Del denne siden